Background Image
Next Page  3 / 40 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 3 / 40 Previous Page
Page Background

3

תוכן עניינים:

נהלי הרשמה........................................................................................................................................................4

לוח חופשות ומועדים תשע"ז....................................................................................................................6

חוגי אמנות והעשרה.......................................................................................................................................8

מרכז צור משה, בכר רוסו............................................................................................................................41

מרכז ינוב, תנובות וגאולים..........................................................................................................................51

מרכז עין ורד ועין שריד .................................................................................................................................61

פרחי ספורט.........................................................................................................................................................71

מרכז כפר הס .....................................................................................................................................................81

מרכז משמרת.....................................................................................................................................................02

מרכז יעף...............................................................................................................................................................12

מרכז חרות............................................................................................................................................................22

קתדרה בלב .........................................................................................................................................................32

צהרונים בבתי הספר ......................................................................................................................................72

מרכז המוסיקה...................................................................................................................................................82

הצגות ילדים ........................................................................................................................................................03

טיולים אתגריים .................................................................................................................................................23

סינמה לב השרון................................................................................................................................................33

ספריה אזורית.....................................................................................................................................................43

העמותה לספורט..............................................................................................................................................63

מרכז הדרכה להורים......................................................................................................................................83

פורום נשים...........................................................................................................................................................93

מדור מורשת ישראל.......................................................................................................................................04