Background Image
Next Page  38 / 40 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 38 / 40 Previous Page
Page Background

38

פורום נשים מועצה אזורית לב השרון

"פורום נשים לב השרון פועל להעצמה נשית אישית וקהילתית מתוך שוויון מגדרי. הפורום

מקדם לימוד והרחבת אופקים לנשים בקהילה, תוך בניית רשתות חברתיות של לכידות קשר

וחוסן קהילתי".

פעילויות הפורום:

הפעילות נערכת פעמיים בשנה בערב ראש השנה ובערב פסח.

"במזל דגים" -

מתנדבות הפורום מבשלות את ארוחות החג לתושבי המועצה שאין ביכולתם להכין

ארוחת חג מבושלת, אנשים בודדים, חולים, נכים, ללא תמיכה משפחתית או בקשיים

כלכליים. הפרוייקט נערך בשיתוף עם מנהיגות צעירה בבתי הספר, מדור נוער וחינוך

משלים ואוכלוסיית עמותת דורות, יחד עם קהילת לב השרון התורמים מצרכים, כסף

וזמן לפעילות.

פורום נשים לוקח חלק בארגון והפעלת אירוע

ארוע התרמה ל"עמותת חיים" -

ענק שהכנסותיו תרומה לעמותת חיים לילדים חולי סרטן.

ההפנינג הנערך מידי שנה ביוני הוא אירוע קהילתי ענק של נקודות מכירה, הפעלה

לילדים והופעות. אירוע ההתרמה של קהילת לב השרון הוא חלק ממערך ארצי ונערך

בשיתוף מחלקות המועצה.

פעילות אשר נערכת בשיתוף עם ילדי בתי הספר היסודיים במועצה

חדר מתנות -

למען ילדים חולים בבתי החולים שניידר ומאיר.

פורום נערות לב השרון נועד לטיפוח מנהיגות נערות, חיזוק

"נערות לב השרון" -

הקשר והלכידות ביניהן, הקניית כלים להעצמה אישית תוך פעילות למען הנערות

והקהילה הרחבה. הפעילות בשיתוף מחלקת נוער וחינוך משלים.

מפגשי העשרה הכוללים הרצאות, סדנאות וסיורים בעלי ערך

הרחבת אופקים -

מוסף להעצמה נשית והנאה. בשיתוף עם מידעת – ספריה אזורית לב השרון ומדור

חוגים והעשרה.

פורום הנשים מקדם הקמתם של ועדות קהילה בכל  יישובי המועצה

וועדות קהילה -

במטרה לתת מענה לצרכי התושבים באירועי שמחה ובימי קושי וחירום.

מטרת הפעילות היא ליצור חוסן קהילתי תוך קיום קשר הדדי בין התושבים לוועדה

ולמועצה. מתן כתובת לתושבים לפנות לוועדה מרכזת אשר מקשרת בינם ובין גורמים

שונים ביישוב לדוגמא: מר"ב, ועדת בריאות, חינוך וכדומה ובין המחלקות השונות במועצה.

בשעת משבר וחירום, ועדת הקהילה בכל יישוב תהווה תשתית למכלול האוכלוסייה

ותאפשר מענה בהתאם להגדרת תפקידי צוות פרט משפחה וקהילה בהתארגנות

לשעת חירום.

איריס ריטוב יו"ר הפורום טל: 8470625-050

להצטרפות:

הדסה רוסו יועצת ראש המועצה למעמד האישה 0372888-050