Background Image
Next Page  4 / 40 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 4 / 40 Previous Page
Page Background

4

נהלי הרשמה לפעילות במדור חוגים והעשרה

פעילות שנתית יציבה ואיכותית תוכל להתקיים רק בשיתוף פעולה והקפדה על נוהלי

הרשמה ותשלום מלאים.

תקנון חוגים

כללי:

11 .

שנת פעילות תשע"ז תחל בתאריך 61.9.1 ותסתיים בתאריך 71.6.03 (מלבד פעילויות

שתוחרגנה ממועדים אלו).

22 .

של משתתפים, המשתנה מחוג לחוג,

מינימלי

פתיחה וקיום של כל חוג מותנים במספר

מועצה אזורית לב השרון רשאית להחליט על סגירת קבוצה עקב מיעוט משתתפים, גם

במהלך השנה כאשר הפעילות כבר יצאה לדרך.

33 .

מועצה אזורית לב השרון רשאית לשנות את זמני החוגים , ימי הפעילויות, מבנה הקבוצה

והמדריכים בהתאם לצרכים מקצועיים וארגוניים.

44 .

ההרשמה תתבצע על גבי טופס הרשמה מלא וחתום (נכון גם לגבי משתתפים ממשיכים

מכל הגילאים, כולל מבוגרים).

55 .

" רק לאחר שסיים תשלום וחתם על תקנון.

רשום

משתתף בחוג ייחשב כ"

66 .

מועצה אזורית לב השרון רשאית להפסיק פעילותו של המשתתף, אם הוא פוגע במהלך

התקין של הפעילות, לפי שיקוליה.

77 .

בימי חג ומועד וימים מיוחדים המפורטים להלן, לא תתקיים פעילות בחוגים ועבור ימים

אלא לא תוחזר תמורה למשתתפים.

לא תתאפשר כניסה לשיעורים ללא מילוי התנאים אלה:

אי עמידה בתשלומים תביא להפסקת הפעילות, וזאת לאחר הודעה מראש.

שיעור ניסיון יתאפשר רק לאחר ביצוע הרשמה (כמפורט בסעיף 4). במידה ויבחר המשתתף

להמשיך בפעילות יחויב גם עבור שיעור זה. במידה ולא, תבוטל הרשמתו ולא יחויב עבור

שיעור הניסיון.

מועצה אזורית לב השרון רשאית להפסיק השתתפות בגין התנהגות שאינה הולמת הפוגעת

בפעילות השוטפת. (הן של המשתתף, והן של הוריו). במקרה כזה יוחזרו דמי ההשתתפות

היחסיים מיום הפסקת הפעילות.

תשלום:

11 .

התשלום הינו מראש, עבור כל תקופת הפעילות, באמצעות האינטרנט בכרטיסי אשראי

. (הסבר על המערכת יינתן בהמשך החוברת).

minipay-

במערכת ה