Background Image
Next Page  5 / 40 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 5 / 40 Previous Page
Page Background

5

22 .

במידה וחוג לא ייפתח – יוחזר הכסף במלואו לנרשם.

33 .

לרישום עבור שני אחים – תינתן הנחה של %5 עבור התשלום לילד/ה השני/ה פעמיים

בשנה.

44 .

עבור דמי רישום לחוג.

₪ 20

יגבו

55 .

.₪ 20

עבור המחאה שתוחזר יחויב המשתתף בכיסוי ההוצאות בסך

ביטוח:

כל משתתפי פעילויות מועצה אזורית לב השרון יבוטחו בביטוח תאונות אישיות בעלות

משתנה שתיקבע עפ"י סוג הפעילות.

במקרה של ביטול השתתפות לא יינתן החזר על תשלום זה.

נוהל ביטול השתתפות בחוגים:

11 .

במקרה בו מועצה אזורית לב השרון מפסיקה את הפעילות, יינתן החזר כספי מלא מרגע

הפסקת הפעילות.

22 .

71.4.1. לאחר מועד זה לא יתקבלו

בקשות להפסקת פעילות תתקבלנה עד ה-

. ביטול חוג מחייב בתשלום מלא של אותו החודש, המשתתף יהיה רשאי

בקשות להחזרים

להשתתף בחוג עד סוף החודש.

33 .

לא תאושר הפסקת תשלום או החזר כספי על ביטול פעילות באופן רטרואקטיבי.

44 .

במקרה של ביטול יוחזרו דמי העשרה או תשלום חד פעמי עבור חומרים באופן יחסי.

55 .

בקשות לביטול השתתפות יטופלו רק לאחר פנייה בכתב למדור חוגים והעשרה במועצה.

ניתן לשלוח הודעת ביטול באמצעות פקס שמספרו – 5520697-90.

66 .

לא יתקבלו ביטולים באמצעות

יש לוודא קבלת הפקס בטלפון 0320697-90/1320697

ללא הודעה בכתב ייחשב המשתתף כממשיך בחוג.

הטלפון או ע"י המדריכים!

77 .

יש להודיע על ביטול החוג עד ל-52 בחודש, הפסקת התשלום והפעילות תחול החל

מהחודש שאחריו.

במרכז המוסיקה:

שנת פעילות תשע"ז תחל בתאריך 61.9.1 ותסתיים בתאריך 71.6.03, ישנה אפשרות

להארכת חודש נוסף ביולי.

תלמיד שלא יוכל להגיע לשיעור מסיבות שונות יהיה אחראי להחליף עם אחד התלמידים

של אותו מורה.

במקרה של מחלה יש להודיע מראש והשיעור יוחזר (לא יותר מפעמיים בשנה).

MINIPAY

רישום באמצעות האינטרנט בכרטיס אשראי במערכת ה-

ומתחברים למיניפיי.

www

.

lev

-

hasharon

.

com

נכנסים לאתר המועצה