קריטריונים ותנאים להגשת מלגה

מועצה אזורית לב השרון מתכבדת להעניק מלגה מורחבת בשיתוף מפעל הפיס בגובה 10,000 ₪ לסטודנט.

אפשרות הגשת בקשה למלגה תתאפשר עד לתאריך 10/11/2017
 

כל סטודנט שיוחלט להעניק לו מלגה מחויב לתרום לקהילה 120 שעות פעילות.

הפעילות תהיה בתחומי  מרכז צעירים, חינוך, רווחה וכיו"ב, והיא תבוצע ע"י מקבלי המלגות בתחומי המועצה האזורית לב השרון בלבד.

מובהר כי לצורכי המלגה תוכר אך ורק פעילות שתתקיים מטעם המועצה האזורית, במקומות מוסדרים ובפיקוחה ותחומי הפעילות יקבעו בהתאם לסדרי העדיפויות של המועצה. לא תוכר כל פעילות קהילתית/התנדבותית אחרת. 

* זכאים לפנות סטודנטים מן המניין  הלומדים לתואר אקדמי (ראשון או שני) או לתעודת הוראה במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה.  

* מבקשי המלגה יהיו חייבים למלא טופסי בקשה למלגה ולהמציא אישורים עפ"י דרישה.   ללא המסמכים והאישורים לא תובא בקשתם לדיון.

* המבקשים או/ו הוריהם חייבים להיות תושבי לב השרון לפחות 12 חודשים 

* יש למלא את הפרטים בטופס הבא ולצרף את כל המסמכים הדרושים ובסופו ללחוץ על כפתור ה"שלח".

לפרטים נוספים ושאלות ניתן לפנות למרב מגן, מנהלת מרכז צעירים לב השרון

09-7960230/ merav@lev-hasharon.com
 

הודעה על קבלת המלגה תשלח במהלך חודש נובמבר /דצמבר 2017

לכבוד

מרכז צעירים לב השרון

הנדון: מועמדות לקבלת מלגת  מפעל הפיס בשיתוף מועצה אזורית לב השרון

הנני מציג את מועמדותי לקבלת מלגה במסגרת שת"פ של מפעל הפיס עם המועצה האזורית לב השרון ומתחייב לפעול על פי תנאי המלגה, לתרום ולהיות מעורב בקהילה.

 1. ידוע לי כי עלי לצרף את ההתחייבויות הבאות:
 1. ידוע לי ומקובל עלי כי בהתאם להחלטת וועדת המלגות, מסגרת הסיוע כוללת את התנאים הבאים:
  תושב/ת לב השרון, בעל/ת אזרחות ישראלית
  גובה המלגה 10.000 שקלים תמורת 120 שעות תרומה לקהילה
  זמינות של 5 שעות שבועיות
  פריסת תשלומים בשתי פעימות: עד סוף אפריל 2018 תשלום באמצעות המועצה על סך 5000 שקלים ועד סוף אוקטובר2018 תשלום ממפעל הפיס על סך 5.000 שקלים.
  במידה ולא אשלים את השעות להם התחייבתי, לא יעברו אלי התשלומים.
  הפסקת הלימודים תפסיק מידית הענקת המלגה
  במידה ואפסיק מסיבה כלשהי את ביצוע המעורבות החברתית אשר אושרה לי כפי שהתחייבתי, אודיע על כך מיד בכתב למרכז צעירים ואשתלב בפעילות חלופית שתוצע לי ותוגדר על ידי המועצה.
   
 2. ידוע לי כי הענקת המלגה מותנית בפעילות קהילתית של לפחות 120 שעות שנתיות ורק לאחר תחילת הפעילות אהיה זכאי לתשלום הראשון. שיבוץ לתכנית המעורבות ייעשה על ידי וועדת המלגות, ידוע לי כי עליי להשלים את כל שעות מעורבות לא יאוחר מיום 31/7/2018.
   
 3. ידוע לי כי כל עוד לא קבלתי מכתב מוועדת המלגות וממפעל הפיס המאשרים זכותי למלגה, לא אהיה זכאי לתשלום כלשהו.
   
 4. וועדת המלגות שומרת לעצמה את הזכות לבדוק את זכאותי לסיוע בכל שלב של תהליך אישור הבקשה ולשנות את החלטתה בהתאם למידע המגיע אליה מגורמים שונים.
   
 5. ידוע לי כי סטודנט המקבל בשנת הלימודים זו מלגה ממפעל הפיס, לא יוכל להגיש בעתיד בקשה למלגה זו בשנית.
   
 6. מרכז הצעירים ומפעל הפיס לא מחויבים להמשיך לסייע לאחר שנה"ל תשע"ח.
   
 7. הריני מבקש שכספי המלגה יועברו לחשבון הבנק שלי כמפורט בהמשך

(כספי המלגה לא יועברו לחשבון אחר שלא רשום על שם מקבל המלגה)