מסמכים להנגשה פרטנית תשע"ט

לתהליך הגשת הבקשה - תרשמים זרימה - לחצו כאן

לחוברת הסבר לביצוע הליך הנגשה פרטנית - לחצו כאן

למסמכים שצריך לצרף לטופס הבקשה - לחצו כאן

לנספח 1 - טופס בקשה להתאמות - לחצו כאן