טלפון במוקד: 106 / 09-7960200, פקס: 09-7961219, דוא"ל mokdan@lev-hasharon.com
עצור / הפעל אנימציית תמונות הורד את האפליקציה שלנו
מועצה אזורית לב השרון
מועצה אזורית לב השרון
מועצה אזורית לב השרון
מועצה אזורית לב השרון
מועצה אזורית לב השרון
מועצה אזורית לב השרון
מועצה אזורית לב השרון
טלפון במוקד:
106 / 09-7960200
פקס:
09-7961219
דוא"ל
mokdan@lev-hasharon.com

מדיניות בנושא רוכלות

תאריך: 17/11/2019
תוכן:

בהמשך לבחינות ודיונים, ולאחר התייעצות עם משטרת ישראל המדיניות בתחום הרוכלות תהיה כמפורט להן:

קביעת מדיניות זו הינה בהתאם להוראות סעיף 2א' לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968.

1.הגדרות:

1.1."החוק" -  חוק רישוי עסקים, התשכ"ח – 1968;

1.2. "חוק העזר" - חוק עזר ללב השרון (רוכלים), התש"ל – 1970;

1.3."רוכלות" - כמשמעותה בסעיף 2א(ה) לחוק: עיסוק בקניה, במכירה או בהצעת שירותים או מלאכה לציבור, שלא בתוך מבנה קבע;

1.4. "רישיון" -  כמפורט בסעיף 4 לחוק לרבות היתר זמני או היתר מזורז.

1.5."רשות הרישוי" - ראש הרשות המקומית או מי שהוא הסמיכו לכך, בהתאם לאמור בסעיף 5 לחוק.

2. כללי:

2.1. בהתאם ובכפוף לתנאים ולהוראות שיפורטו בהמשך, המועצה תאפשר קיום רוכלות במקומות הבאים:

א.בשטחי יישובי המועצה בכפוף להמלצת הוועד המקומי ולאישור לבעל הקרקע (והכל בכפוף להוראות חוק העזר העירוני והחוק כהגדרתו לעיל).

ככל שהמלצת הוועד תהיה שלא ליתן רישיון רוכלות והמועצה תשקול להעניק רישיון, תתכנס ועדה אשר תורכב ממנהל/ת מחלקת רישוי עסקים, שלושה חברי מליאה ושני נציגי הוועד המקומי הרלוונטי אשר ישקלו את הנימוקים בעד ונגד מתן הרישיון.

ב. בשטחי מרכזים מסחריים בהתאם להסכמת בעל הזכות במרכז המסחרי או חברת הניהול.

מובהר בזאת כי במתחמי תעסוקה, יש לקבל את אישורה העקרוני של המועצה למיקום הרוכלות (ובמקרה שהמתחם מנוהל ע"י החברה הכלכלית, גם לאחר קבלת אישורה).

בכל מקרה, הרוכלות לא תמוקם במיקום החוסם מדרכות, גישות, חניות וכו'.

ג. במיקומים נוספים אשר יוגדרו  ויאושרו ע"י המועצה מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

ד. תוצרת חקלאית של המגדל יכולה להימכר בגבולות שטח החלקה, בשטח הגידול בלבד ולא בחזית המשק, במגבלות הקבועות בסעיף 4 להלן בנוסף ליתר המקומות המותרים לקיום רוכלות לפי מסמך זה.

3. האפשרות לקיום רוכלות הינה מתוך רצון לאפשר לתושבים ולציבור קניית מוצרים או קבלת שירותים בנסיבות המצדיקות זאת באמצעות רוכלות.

4. לצורך עמידה בתנאי הרישיון, ישנן מגבלות וצורך בעמידה בתנאים ובהוראות הרלבנטיים ובין השאר ולרבות: שמירת איכות הסביבה; בריאות הציבור; מניעת מטרדים, מפגעים, רעש ולכלוך; מניעת סכנות בטיחותיות; שמירה על שטחים ציבוריים ומתקנים / מבנים ציבוריים; שמירה על תחרות הוגנת עם עסקים הפועלים במבני קבע; שמירה על תחרות הוגנת עם רוכלות מאושרת קודמת.

5. ניתן להגיש בקשה לרישיון עסק בתחומים הבאים בלבד: מכירת מזון, מכירת צעצועים, מכירת תכשיטים וחפצי אמנות, מכירת צמחים ופרחים, מכירת מוצרי אופנה וטיפוח, וכן מכירת פירות וירקות והכל בכפוף לאמור לעיל ולהלן.

איסורים ומגבלות:

6. ככלל, לא יאושר עיסוק ברוכלות ולא יינתן רישיון לעסק רוכלות במקומות ו/או במקרים הבאים:

 1. לא תאושר רוכלות במקומות הבאים: בתי עלמין, תחנות אוטובוס.
 2. קיום רוכלות במקומות בהם יש חשש להפרעה לתנועה ו/או חשש בטיחותי להולכי רגל ו/או לכלי רכב (כגון בקרבת צמתים, בתחנות אוטובוס, שולי כבישים, במקומות צרים, במוסדות חינוך וקרבתם וכיו"ב. לצורך בחינת נושא זה תיערך פניה לתחנת המשטרה עם המיקום הספציפי של הרוכלות על מנת שתיבדק ע"י מדור התנועה בתחנת המשטרה במטרה למנוע מיקום תעבורתי מסוכן.
 3. רוכלות המתבצעת במסגרתה פעילות של בישול ו/או הכנת מזון, בכל אופן שהוא (לרבות טיגון, אפיה, חימום וכיו"ב) וכן רוכלות שבמסגרתה נמכרים דברי מאכל מוכנים ו/או מחוממים כגון כריכים (סנדוויצים), מאפים, תבשילים – תאושר רק לאחר קבלת אישור משרד הבריאות וכל גורם נוסף כנדרש בדין. יובהר כי כל מזון הנמכר במסגרת רוכלות מזון יהיה בהתאם לדרישות ולמפרטים האחידים הנוגעים לתנאי התברואה ברוכלות. האמור אינו חל על מכירת דברי מאכל המשווקים באריזות סגורות הרמטית ע"י יצרנים ו/או יבואנים מאושרים (כגון שקיות חטיפים, פחיות, בקבוקי שתיה).
 4. רוכלות חדשה המבוקש בה ממכר של מוצרים דומים/מקבילים לאלו הנמכרים ברוכלות מאושרת קודמת – במרחק הקטן מ-250 מטר, למעט במקרה של הסכמת הרוכלות המאושרת הקודמת.
 5. רוכלות הכוללת הצבת שולחנות/כסאות/הצללות/סככות קבועים למעט במיזמים בפיקוח הוועד המקומי ובאישורו (אין מניעה להציב הצללה או סככה זמנית אשר יפורקו בתום שעות פעילות הרוכלות).
 6. קיום רוכלות בשטח המיועד לשימוש פרטי שאיננו למטרות עסקיות (כגון בשטחי/מגרשי מגורים).
 7. ככל שהרוכלות דורשת חיבור לחשמל, אין להשתמש במקור חשמל ציבורי השייך למועצה/ועד מקומי/כל גוף שהוא ללא קבלת אישור מראש ובכתב, ובפרט אין לעשות שימוש במערכת התאורה של המועצה.

7. לא יכריז רוכל על הטובין הנמכרים על ידו, ולא יפעיל מערכת כריזה או הגברה בשעת עיסוקו

8. לא יימכרו טבק ומוצריו, אלכוהול ומוצרי עישון על ידי עסק רוכלות.

9. בוטל

10. ניקיון:

 1. על הרוכל להציב במקום פח אשפה.
 2. הרוכל יהיה אחראי על שטח הרוכלות כפי שיוגדר לו ע"י המועצה בעת קבלת הרישיון ויהיה אחראי לניקיון השטח הנ"ל.
 3. אין להציב שלטים בצדי הדרכים ועל מתקנים שונים באופן המסכן את העוברים ושבים ואשר מהווה סכנה תעבורתית או בטיחותית.

11. הוראות כלליות:

 1. על המעוניין בקבלת רישיון עסק לרוכלות להגיש בקשה לרישיון עסק לרוכלות בהתאם להוראות הדין בצירוף תכנית בה יסומן המיקום המבוקש לקיום הרוכלות. על בקשה לרישיון עסק לרוכלות תחולנה כל הוראות הדין הרלוונטיות ולרבות חוק העזר של המועצה כפי שתהיינה בתוקף מעת לעת.
 2. רשות הרישוי רשאית לדרוש ממבקש רישיון עסק לרוכלות קבלת מסמכים ו/או אישורים (כולל אישורים או התייחסות של צדדים שלישיים) ו/או הבהרות ו/או הסברים בהתאם לשיקול דעתה.
 3. רשות הרישוי רשאית לפי שיקול דעתה לפנות לצדדים שלישיים לקבל את התייחסותם ו/או אישורם לבקשה לרישיון עסק.
 4. המועצה תבצע פיקוח על הרוכלות. אם הרוכל לא יעמוד בתנאים הוא צפוי לקנס ואף במקרים שונים לביטול רישיון העסק.
 5. רישיון הרוכלות הוא אישי, כולל את מספר הרכב המורשה אם העסק פועל באמצעות רכב או תוך שימוש ברכב ולא ניתן להעברה לאדם אחר.
 6. ברוכלות קבועה (אבל לא רק) תתבצע בדיקה מול תחנת המשטרה לבדיקת רישום פלילי ומודיעין של מבקשי הבקשה לרוכלות טרם אישורם, על מנת למנוע זכיינות של עבריינים שהרוכלות משמשת עבורם פלטפורמה למכירת סחורה נוספת אסורה.
 7. עסק רוכלות ישא בכל ההיטלים והמסים ככל שחלים עליו לפי כל דין.
 8. ככל שיוחלט על מתן רישיון עסק לרוכלות, הוא לתקופה הקבועה בדין לרבות הוראות חוק העזר וחוק רישוי עסקים בנוסחם העדכני.
 9. רשות הרישוי איננה מתחייבת להמשך מתן רישיון עסק לתקופה נוספת.
 10. כל בקשה לחידוש רישיון עסק לתקופה נוספת תיבחן באופן פרטני לפי שיקול דעתה של רשות הרישוי.
 11. במקרה של הפרת תנאי רישיון העסק לרוכלות – רשות הרישוי תהיה רשאית לבטל את רישיון העסק ולקנוס את המפר בהתאם להוראות חוק העזר.
 12. יודגש כי ככל שישנם בעלי עסקים מסוג רוכלות הפועלים שלא כדין בתחומי המועצה טרם פרסום מסמך מדיניות זה, עליהם להגיש בקשה לרישיון אשר תיבחן בהתאם לאמור במסמך זה.
 13. רישיון רוכלות יינתן לתושבי המועצה האזורית. תינתן עדיפות לתושבי המועצה האזורית הזקוקים לשיקום/לסעד לפי המלצת אגף השירותים החברתיים.
 14. המועצה תהא רשאית להחתים כל בעל רישיון רוכלות על כתב התחייבויות לפיו מתחייב הרוכל להתפנות מקרקע ציבורית במידה ויידרש לכך ע"י המועצה ו/או לקבוע תנאים לכך ברישיון וכן להחתימו על כתב התחייבות לפיו הוא מתחייב להפקיד על כל התנאים וההוראות הקבועים במסמך זה ובכל דין.
 15. המועצה שומרת על זכותה לעדכן את מסמך מדיניות זה, מעת לעת ובהתאם לצורך.

עמיר ריטוב,
ראש המועצה
רשות הרישוי כהגדרתה בחוק רישוי עסקים התשכ"ח 1968