במידה וחלון ההדפסה לא נפתח תוך מספר שניות לחץ כאן

נגישות פרטנית מסגרות חינוך

רישום מוקדם למוסדות חינוך

לתהליך הגשת הבקשה - תרשמים זרימה - לחצו כאן

לחוברת הסבר לביצוע הליך הנגשה פרטנית - לחצו כאן

למסמכים שצריך לצרף לטופס הבקשה - לחצו כאן

לנספח 1 - טופס בקשה להתאמות - לחצו כאן

נגישות פרטנית מסגרות חינוך