חברי הוועדה
גזבר
מנכ"ל
יוע"מ

טפסים להגשת בקשה:

טופס לבקשת תמיכה

טופס התחייבות בגין תמיכה לפי סעיף 15

ועדת תמיכות

שנת 2024
פרוטוקול ועדת תמיכות 29/5/2024
הודעה בדבר בקשת תמיכות ותבחינים לשנת 2024
פרוטוקול אישור תבחינים לשנת 2024
שנת 2023
פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 20.3.23
פרוטוקול ועדת תמיכות 2023 13.12.2022
הודעה בדבר הגשת בקשות לתמיכה לשנת 2023
שנת 2022
תבחינים למתן תמיכות לשנת 2022
הודעה בדבר בקשות תמיכה לעמותות לשנת 2022
פרוטוקול ועדת תמיכות 21.8.2022
פרוטוקול ועדת תמיכות 27.3.2022
פרוטוקול ועדת תמיכות א' לשנת 2022
שנת 2021
הודעה בדבר בקשות תמיכה לעמותות לשנת 2021
תבחינים למתן תמיכות לשנת 2021
התחייבות בגין תמיכה לפי סעיף 15 בנוהל מתן תמיכות
פרוטוקול ועדת תמיכות 2021
שנת 2020
תבחינים לתמיכות 2020
הודעה בדבר תמיכות 2020 
פרוטוקול ועדת תמיכות 2020
שנת 2019
תבחינים לתמיכות 2019
הודעה בדבר תמיכות 2019
פרוטוקול ועדת תמיכות 2019
פרוטוקול עדת תמיכות 2019
שנת 2018
תבחינים לתמיכות 2018 
הודעה בדבר בקשת תמיכות לעמותות בתחום המועצה האזורית לב השרון 2018 
פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית - אישור בקשות תמיכה 2018
שנת 2017
טופס בקשה למתן תמיכות
הודעה בדבר בקשת תמיכות לעמותות 2017
טופס למתן תמיכות במוסדות ציבור
תבחינים למתן תמיכות לשנת 2017 
התחייבות בגין תמיכה לפי סעיף 15 בנוהל מתן תמיכות
פרוטוקול 24/10/2017
שנת 2016
הודעה בדבר בקשה לתמיכות 2016

תבחינים למתן תמיכות לשנת 2016 

נוהל תמיכות במוסדות ציבור על-ידי הרשויות המקומיות

תבחינים למתן תמיכות לשנת 2016

פרוטוקול 03/02/2016
שנת 2015
ישיבת ועדת תמיכות- מועצה אזורית לב השרון
נוהל תמיכות וטופס הגשת בקשה
התחייבות בגין תמיכה לפי סעיף 15 בנוהל מתן תמיכות
הודעה בדבר בקשה לתמיכות 2015
תבחינים למתן תמיכות 2015
פרוטוקול ועדת תמיכות 2015
שנת 2014
התחייבות בגין תמיכה לפי סעיף 15 בנוהל מתן תמיכות
הודעה בדבר בקשת תמיכות לעמותות
נוהל תמיכות וטופס הגשת בקשה
תבחינים למתן תמיכות
פרוטוקול ועדת תמיכות
שנת 2013
הודעה בדבר בקשת תמיכות לעמותות
פרוטקול ועדת תמיכות
תבחינים לועדת תמיכות
שנת 2012
הודעה בדבר בקשת תמיכות לעמותות
פרוטוקול ועדת תמיכות
תבחינם לועדת תמיכות
 
פרוטוקול ועדת תמיכות 2.2.2011
תבחינים לועדת תמיכות 2011