הנחות

חברי הוועדה
ארנון מינס(יו"ר)
עמרם ינון
גזבר
אורית בר
יוע"מ

 

תאריכי ועדות
תאריך
30/4/2015
08/7/2015
20/10/2015