ספורט

חברי הועדה
יהודה גטה-יו"ר
אלי אטון
מירב אוליינק
יאיר טלמון
גידי בן יעקב
גילה ברנס