רווחה

חברי הוועדה
יצחק יצחק
אבי קטרי
אילן גיא
יהודה גטה
משה רז