נוהל רישום תלמיד חדש 

נהלי רישום תלמיד חדש נשאר לא לשנות

תושבים חדשים המעוניינים לרשום את ילדם לבתי הספר בלב השרון מתבקשים להמציא את המסמכים הבאים:

א. אישור מזכירות היישוב אליו עוברים התושבים + חוזה שכירות / רכישה
ב. אישור מחלקת הגביה של המועצה על פתיחת כרטיס משלם.
ג. שתי תעודות זהות של ההורים עם שינוי כתובת לאזור המגורים בלב השרון ו/או תמצית רישום ע"ש הילד (במיוחד במקרים בהם ההורים גרושים או פרודים).
ד. בנוסף, במידה וההורים גרושים/פרודים, יש לצרף מהגרוש/ה פרוד/ה אישור על המעבר של הילדים לתחומי לב השרון.
ה. גיליון ציונים של שנה קודמת.
ו. ביטול רישום מהרשות שעוזבים.

להורדת קובץ רישום תושב חדש-  לחץ כאן  

נוהל הגשת בקשה לאישור לימודי חוץ בהתאם למיפוי משרד החינוך

הרשות המקומית מופקדת על מתן פתרון חינוכי לתלמידיה.

במידה ולא נמצא פתרון חינוכי לתלמיד בתחומי הרשות המקומית, תפנה אותו הרשות למיפוי על פי  החלטת משרד החינוך.

יש להגיש בקשה מפורטת הכוללת – שם הילד, שם ביה"ס, שנת לימודים, במייל למזכירות המחלקה בצרוף צילום שני ספחים פתוחים של תעודת זהות. נא לרשום את מס' נייד של ההורה לשם התקשרות.

 נוהל הגשת בקשה להשתתפות בהחזרי נסיעות

תלמיד אשר עומד בקריטריונים לקבלת אישור לימודי חוץ עם התחייבות (עפ"י הר"מ), זכאי להסעה למוסד החינוכי בו הוא לומד או לחלופין להשתתפות בהחזרי נסיעות. תלמיד הנוסע באופן עצמאי, יגיש צילום של כרטיס תלמיד, אישורי טעינה בלבד של הכרטיס, את הבקשה ניתן להגיש פעמיים בשנה (ינואר ויולי, בכל שנה). נא לרשום את מס' נייד של ההורה לשם התקשרות.

וועדת העברות

 הורים המעוניינים כי ילדם ילמד במסגרת חינוכית מחוץ למועצה, על ההורים להגיע למחלקה לחינוך במועדי קבלת קהל ולמלא טופס בקשת העברה ממסגרת למסגרת מנומקת בכתב.

הבקשה תידון בוועדת העברות בהתאם להנחיות משרד החינוך.

במידה ובקשת ההורים תאושר בוועדת העברות אגרת לימודי חוץ תשולם על ידי ההורים בהתחשבנות ישירה מול הרשות הקולטת.

אין המועצה מתחייבת לשאת בכל הוצאה כספית הכרוכה בלימודיו ובהסעות למוסד החינוכי של תלמיד שלומד במוסד שבחרו הוריו.

הנ"ל בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל  - 3.7-75 תשלום עבור תלמידי חוץ

"סיפקה הרשות המקומית פתרון שיבוץ לתלמיד בתחומי הרשות, והוריו מחליטים מיזמתם לשלחו ללמוד מחוץ לתחום השיפוט של הרשות המקומית שהוא מתגורר בה, על ההורים לקבל אישור על כך מן הרשות השולחת והקולטת, וההורים יישאו בתשלום עבור תלמיד החוץ" 

"יובהר כי הרשות השולחת אינה חייבת במימון הסעות עבור תלמיד בגין יזמתם של ההורים (או של התלמיד) ללמוד מחוץ לתחום השיפוט של הרשות המקומית שהתלמיד מתגורר בה."

כל הבקשות ידונו  בוועדת העברות. תשובות יינתנו בדוא"ל (לא יינתנו תשובות בטלפון)

מחוננים 

נוהל הגשת בקשה להשתתפות באגרת לימודי חוץ

תלמיד אשר מוכר ע"י האגף למחוננים זכאי להשתתפות באגרת לימודי חוץ. ניתן להגיש בקשה במייל למזכירות המחלקה בצרוף שני ספחים פתוחים של תעודת זהות, אישור האגף למחוננים ומצטיינים ירושלים חתום על ידי מנהל האגף ובנוסף אישור רישום בבית הספר המוגדר כבי"ס/כיתה למחוננים. נא לרשום את מס' נייד של ההורה לשם התקשרות.

לאחר בדיקת הבקשה, יונפק אישור לימודי חוץ עבור התלמיד בתוספת השתתפות באגרת לימודי חוץ. יש להעביר את האישור לביה"ס או לרשות הקולטת.

נוהל הגשת בקשה להשתתפות בהחזרי נסיעות

תלמיד אשר מוכר ע"י האגף למחוננים ולומד במסגרת המוכרת ע"י האגף למחוננים, זכאי להשתתפות בהחזרי נסיעות למוסד החינוכי בו הוא לומד. ההשתתפות הינה בסכום הנקבע על ידי משרד החינוך. ניתן להגיש פעמיים בשנה (ינואר ויולי) בקשה בכתב (בכל שנה). נא לרשום את מס' נייד של ההורה לשם התקשרות.

הבקשה תידון והתלמיד יקבל החזר בהתאם לימי הלימוד של אותה שנה.

בתוך טפסים ונהלים, קישור לנוהל הגשת בקשה לאישור לימודי חוץ