מחוננים 

 

נוהל הגשת בקשה להשתתפות באגרת לימודי חוץ

תלמיד אשר מוכר ע"י האגף למחוננים זכאי להשתתפות באגרת לימודי חוץ. ניתן להגיש בקשה במייל למזכירות המחלקה בצרוף שני ספחים פתוחים של תעודת זהות, אישור האגף למחוננים ואישור רישום בבית הספר המוגדר כבי"ס למחוננים. נא לרשום את מס' נייד של ההורה לשם התקשרות.

לאחר בדיקת הבקשה, יונפק אישור לימודי חוץ עבור התלמיד בתוספת השתתפות באגרת לימודי חוץ. יש להעביר את האישור לביה"ס או לרשות הקולטת.

 

נוהל הגשת בקשה להשתתפות בהחזרי נסיעות

תלמיד אשר מוכר ע"י האגף למחוננים ולומד במסגרת המוכרת ע"י האגף למחוננים, זכאי להשתתפות בהחזרי נסיעות למוסד החינוכי בו הוא לומד. ההשתתפות הינה בסכום של 12.5 ₪ ליום לכל כיוון. ניתן להגיש פעמיים בשנה (ינואר ויולי) בקשה בכתב (בכל שנה). נא לרשום את מס' נייד של ההורה לשם התקשרות.

הבקשה תידון והתלמיד יקבל החזר בהתאם לימי הלימוד של אותה שנה.

בתוך טפסים ונהלים, קישור לנוהל הגשת בקשה לאישור לימודי חוץ (מלל)

 

נוהל רישום תלמיד חדש 

 

נהלי רישום תלמיד חדש

תושבים חדשים המעוניינים לרשום את ילדם לבתי הספר בלב השרון מתבקשים להמציא את המסמכים הבאים:

א. אישור מזכירות היישוב אליו עוברים התושבים + חוזה שכירות / רכישה
ב. אישור מחלקת הגביה של המועצה על פתיחת כרטיס משלם.
ג. שתי תעודות זהות של ההורים עם שינוי כתובת לאזור המגורים בלב השרון ו/או תמצית רישום ע"ש הילד (במיוחד במקרים בהם ההורים גרושים או פרודים).
ד. בנוסף, במידה וההורים גרושים/פרודים, יש לצרף מהגרוש/ה פרוד/ה אישור על המעבר של הילדים לתחומי לב השרון.
ה. גיליון ציונים של שנה קודמת.
ו. ביטול רישום מהרשות שעוזבים.
 

להורדת קובץ רישום תושב חדש- לחץ כאן  

 

 

נוהל הגשת בקשה לאישור לימודי חוץ כולל התחייבות

 

תלמיד אשר לומד במסגרת חינוך מחוץ לעיר זכאי להשתתפות בתשלום אגרת לימודי חוץ (עפ"י הקריטריונים הר"מ). ניתן להגיש בקשה מפורטת הכוללת – שם הילד, שם ביה"ס, שנת לימודים, במייל למזכירות המחלקה בצרוף שני ספחים פתוחים של תעודת זהות. נא לרשום את מס' נייד של ההורה לשם התקשרות.

לאחר בדיקת הבקשה, יונפק אישור לימודי חוץ עבור התלמיד בתוספת השתתפות באגרת לימודי חוץ. יש להעביר את האישור לביה"ס או לרשות הקולטת.

 

רשימת בתי הספר אשר זכאים להשתתפות באגרת לימודי חוץ:

יסודיים א'-ו':

תורני נתניה בלבד, ללא השתתפות בהסעות.

חטיבות ביניים ותיכונים ז'-יב':

חב"ד נתניה, ממ"ד במיפוי בלבד (נתניה + רעננה)

אישורים עפ"י החלטה ואישור מיוחד (אגרה בלבד):

אנקורי, תיכון ת"א, ללא השתתפות בהסעות.

תשלום השתתפות ע"ס 1,800 ₪:

רק בתי הספר בתחום המיפוי ברעננה - חט"ב ותיכונים, ההתחייבות בסכום של 1,800₪. בהתאם להעברת פירוט תשלומים שנתי ואישור לימודים.

פנימיות:

קבלת החזר 2,000 ₪ + נסיעות (הערכה שנתית) בתנאי להעברת אישור תשלומים שנתי מבתיה"ס.

 

חריגים:

תושבים חדשים המבקשים לסיים את לימודיהם בבתיה"ס שבו למדו – רק לכיתות ו', יא', יב', ללא השתתפות בהסעות.

 

נוהל הגשת בקשה להשתתפות בהחזרי נסיעות

תלמיד אשר עומד בקריטריונים לקבלת אישור לימודי חוץ עם התחייבות (עפ"י הר"מ), זכאי להסעה למוסד החינוכי בו הוא לומד או לחלופין להשתתפות בהחזרי נסיעות. תלמיד הנוסע באופן עצמאי, יגיש צילום של כרטיס תלמיד, אישורי טעינה בלבד של הכרטיס, את הבקשה ניתן להגיש פעמיים בשנה (ינואר ויולי, בכל שנה). נא לרשום את מס' נייד של ההורה לשם התקשרות.

 

קבלת אישור לימודי חוץ ללא השתתפות באגרה:

תלמיד המעוניין ללמוד בבתי הספר דמוקרטי, אנתרופוסופי, אדם וסביבה, חב"ד יסודי נתניה, חייב לקבל אישור לימודי חוץ מהרשות לשם רישומו במוסד החינוכי הרצוי.  על ההורים להגיע למחלקה לחינוך במועדי קבלת קהל ולמלא טופס בקשת העברה מבי"ס לבי"ס.

הבקשה תידון בהתאם לתנאי התקן.

להורדת הקובץ- "קליטת תלמיד חוץ"  לחץ כאן 

 

תלמיד הגר מחוץ ללב השרון ומעוניין ללמוד במוסדות החינוך בלב השרון, עליו להמציא את המסמכים הבאים:

  • לבקשה מפורטת הכוללת מסמכים רלוונטיים.
  • אישור לימודי חוץ מהרשות בא הוא מתגורר
  • תעודות של התלמיד
  • כל מסמך אשר יכול לסייע בקבלת ההחלטות לאישור.


הבקשה תידון בוועדת העברות. תשובות יינתנו בדואר רגיל (לא יינתנו תשובות בטלפון)

 

להורדת הקובץ - "טופס פוליסת ביטוח תאונות אישיות"  - לחץ כאן