תעריפי שילוט

  1. חוק עזר ללב השרון (מודעות ושלטים), תשכט1969
  2. חוק עזר ללב השרון (תעריפי שילוט) תשע"ח 2017
  3. תעריפי שילוט 2019