מועמד/ת יקר/ה

תודה על כוונתך להצטרף לוועדת הביקורת ביישוב, להלן ההנחיות:

  1. טופס הבחינה שתמלא יועבר לבחינת צוות ייעודי המורכב ממבקרת המועצה, חברי הועדה לענייני ביקורת במועצה ומנכ"לית המועצה. המלצת הוועדה תובא לאישור במליאת המועצה.
  2. את טופס המועמדות יש להגיש עד ליום 30.6.24, כפי שפורסם ע"י הוועד המקומי בישוב.
  3. יש לצרף לטופס הבקשה אישור היעדר חובות לוועד המקומי ולמועצה.
    אשת הקשר לאישור היעדר חובות הינה הגב' יהודית אשכנזי מנהלת מחלקת גביה [email protected].
  4. לעיון במסמך המלא והקריטריונים לחץ כאן >
  5. הבחירה בין המועמדים תיעשה לאחר ריאיון אישי עם צוות הבחירה כמוגדר בסעיף א.
  6. למועצה שיקול דעת מוחלט בבחירת מועמדי ועדת הביקורת והיא רשאית שלא לבחור כל מועמד מתוך רשימת המועמדים אשר הגישו את מועמדותם ולפנות בשנית לתושבי הישוב להגיש מועמדות.

פרטים אישיים

 
 

צירוף קבצים

טופס בקשה להיעדר חובות למועצה באתר המועצה (לנוחיותכם לינק גם בתחילת הטופס)

 
 

אישור וחתימה

אנא סמן (חובה) שדה חובה

 

 

 
הצהרות והתחייבויות המועמד
בחתימתי מטה אני מצהיר ומתחייב כדלהלן:
א) אינני חבר בוועד המקומי ולא הייתי ברשימתו בבחירות האחרונות (חובה) שדה חובה

ב) אינני קרוב משפחה של חבר ועד מקומי. (חובה) שדה חובה

בן זוג, הורה או הורי הורה, בן זוגו, בן /בת או בני זוגם, אח/ אחות או בני זוגם


ג) אינני עובד הועד המקומי, חבר מועצה או עובד מועצה ואיני קרוב של כל אחד מהם. (חובה) שדה חובה

בן זוג, הורה או הורי הורה, בן זוגו, בן /בת או בני זוגם, אח/ אחות או בני זוגם


ד) אין לי חוב כספי בשל ארנונה/מיסי ועד מקומי בעד 6 חודשים שלא שולם ממועד התשלום האחרון ובמשך תקופה העולה על שנה(חוב כספי כהגדרתו בסעיף 120 (10) לפקודת העיריות (נוסח חדש). (חובה) שדה חובה


ה) לא מתקיים ניגוד עניינים המעלה חשש לתקינותה של עבודת הביקורת. (חובה) שדה חובה


ו) הייתי חבר בוועד המקומי בעבר? (חובה) שדה חובהז)
1.שמי רשום בפנקס הבוחרים של הישוב
2 ביום הגשת מועמדותי הנני בן/בת 21 שנים ומעלה
3 מקום מגורי הקבוע, ביום הגשת מועמדותו, הוא בתחום הישוב. (חובה) שדה חובה


ח) הנני מתחייב לפעול ולמלא את תפקידי במהלך כל שנה ולהקפיד על הגשת דוח שנתי והכל כמתחייב בצו המועצות המקומיות (האזוריות), תשי"ח 1958. (חובה) שדה חובה


ט) הנני יודע כי עבודתה של ועדת הביקורת, כרוכה ברגישויות אישיות וציבוריות כאחד לצד מקצועית, במטרה להניב תוצאות חיוביות לעבודת הועד המקומי ולתושבי הישוב. אי לכך, אני מתחייב/ת לערוך ביקורת בונה ומכבדת ולהתבסס על לימוד מדוקדק של החומר העומד בפני הביקורת ועל עריכת בדיקה מעמיקה ומושכלת של העובדות ועל ניסוח ענייני ומקצועי בדוח הביקורת (ביקורת תהליכית ולא פרסונאלית). (חובה) שדה חובה


י) הנני מודע כי עבודת הביקורת הינה ללא שכר (חובה) שדה חובה


Browser not supported