תושבים יקרים,

חוק רישוי עסקים שנחקק בכנסת בשנת 1968, ותקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), תשס"א 2000, הינן הסמכות העיקרית המסדירה את פעילותם של העסקים במדינת ישראל. 

החוק והתקנות נועדו להבטיח מספר מטרות לטובת הציבור הרחב, כאשר על כל מטרה מופקד המשרד הממשלתי האחראי בנושא (משטרה, משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה, משרד העבודה והכלכלה, רשות הכבאות ומשרד החקלאות).

כחלק מהרפורמה בחוק רישוי עסקים (תיקון 34 לחוק, 2018), אשר מהווה פריצת דרך חשובה בחיי העסקים במדינה ולמעשה, מקל באופן משמעותי את הסדרת רישיונות העסק, נכתבו מפרטים אחידים אשר נועדו לאפשר לבעלי עסקים טעוני רישוי, וכאלה המתעתדים לפתוח עסק טעון רישוי, להבין מה נדרש מהם מבחינת הגורמים המאשרים את סוג העסק המבוקש, ולאפשר להם לשקלל דרישות אלו בהתנהלותם הכללית.

במסגרת הרפורמה, נדרשות רשויות מקומיות לעדכן מסמך מפרט אחיד רשותי, כמו זה המובא לפניכם, המאחד דרישות ותנאים הנדרשים מטעם הרשות מעסקים הנדרשים ברישיון עסק, זאת מלבד תנאי המפרטים האחידים המפורסמים באתר משרד הפנים.

מפרט אחיד רשותי - לב השרון.pdf