מירב לביא רו"ח
מבקרת המועצה וממונה על תלונות הציבור

מבקר המועצה

תפקידיו, סמכויותיו ודרכי עבודתו של מבקר המועצה נקבעו בצו המועצות האזוריות ונכנסו לתוקף ביום 8/1/08. הוראות החוק מקנות למבקר המועצה מעמד עצמאי כדי להבטיח ביקורת יעילה ואפקטיבית.

תפקיד מבקר המועצה

סעיף 170 א (א)- (ד) בפקודת העיריות הוחל על צו המועצות האזוריות ומגדיר את תפקידי מבקר המועצה כדלקמן:

 • לבדוק האם פעולות המועצה נעשו כדין בידי המוסמך לעשותם תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
 • לבדוק את פעולות עובדי המועצה.
 • בדיקת מעקב אחר תיקון הליקויים.
 • בדיקת כל פעולות המועצה לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה.

גופים מבוקרים

המועצה, מועצה דתית וכל תאגיד, מפעל, קרן או גוף שהרשות משתתפת ביותר מ- 10% מתקציבם השנתי או משתתפת במינוי הנהלתם.

על מנת לאפשר למבקר לבצע את תפקידו כיאות, מחייב החוק (את כל מי שכפוף לסמכות הביקורת), להמציא למבקר כל מסמך שידרוש, וכן להעניק לו הסברים ומענה לשאלותיו.

למבקר ישנה זכות גישה ישירה לכל המידע הממוחשב של הרשות המקומית.

פרסום דוחות ביקורת

סעיף 170 ג' בפקודת העיריות קובע את חובות הדיווח שעל המבקר למסור. הסעיף קובע בין היתר:

"המבקר יגיש לראש המועצה דוח על ממצאי הביקורת שערך. הדו"ח יוגש אחת לשנה, לא יאוחר מ -1 באפריל של השנה שלאחר השנה שלגביה הוגש הדוח. בדוח יסכם המבקר את פעולותיו, יפרט את הליקויים שמצא וימליץ על תיקון הליקויים ומניעת הישנותם בעתיד. בעת הגשת הדוח לפי סעיף קטן זה, ימציא המבקר העתק ממנו לוועדה לענייני ביקורת".

דוחות מבקרת המועצה, נמצאים במשרדי המועצה.
על מנת לעיין בהם, יש לפנות אלינו, באמצעות מוקד המועצה  -> כאן  ( העיון במשרדי המועצה )


ממונה על תלונות הציבור

מבקרת המועצה משמשת גם כממונה על תלונות הציבור ופועלת בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור), התשס"ח - 2008.

הגשת תלונה

כל אדם רשאי להגיש תלונה לממונה על תלונות הציבור. התלונה יכולה להיות על הרשות המקומית ומוסדותיה, על גוף עירוני מבוקר, על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד בהם ובלבד שיתקיימו בה התנאים הבאים:

 1.  המעשה פוגע במישרין במתלונן עצמו או מונע ממנו במישרין טובת הנאה.
 2. המעשה נעשה בניגוד לחוק או שנעשה בלא סמכות חוקית או בניגוד למנהל תקין או שיש בו נוקשות יתרה או אי צדק בולט.

עקרונות עבודת הממונה על תלונות הציבור:

 1. ממונה על תלונות הציבור מטפלת בפניות שהועברו תחילה למחלקה הנוגעת ולא נענו, לדעת הפונה, כנדרש.
 2. הטיפול ינתן עבור תלונות (שאינן אנונימיות) המוגשות בכתב בלבד ובאמצעות הטופס הייעודי המקוון
 3. הממונה אינה מטפלת בתלונות כדלהלן:
  1. תלונות בעניין התלוי ועומד בבית משפט/בבית דין או שבית משפט /בית הדין הכריע בו לגופו.
  2. תלונה שהממונה על תלונות הציבור סבורה שהיא קנטרנית או טורדנית.
  3. תלונה על פעולה שיפוטית או מעין שיפוטית.
  4. תלונה של עובד בעניין הנוגע לשירותו כעובד ואולם יהיה בירור על מעשה החורג מהוראות החוק, תקנות, הסכם קיבוצי או מהסדרים כלליים שנקבעו כדין.
  5. תלונה בעניין שכבר הוגשה לגביו תלונה למבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות הציבור לפי חוק מבקר המדינה, התשי"ח – 1958 (נוסח משולב).
  6. תלונה בעניין שניתנה בו החלטה שעליה אפשר היה להגיש דין השגה/ערר.
  7. תלונה שהוגשה לאחר שעברה שנה מיום המעשה שעליו נסובה התלונה או מיום שהמעשה נודע למתלונן, לפי המאוחר.
 4. הממונה על תלונות הציבור רשאית לברר את התלונה בכל דרך שתראה לה לנכון, לדרוש מכל אדם למסור לה כל ידיעה או מסמך, העשויים לדעתה לעזור בבירור התלונה והיא אינה כפופה להוראות שבסדר דין או דיני ראיות.
 5. אין להחלטות הממונה, כדי להעניק למתלונן או לאדם אחר זכות או סעד בבית משפט/בבית דין או למנוע מהמתלונן להשתמש בזכות או לבקש סעד שהוא זכאי להם.

אופן הגשת התלונה:

סעיף 6 לחוק הרשויות המקומיות (ממונה על פניות הציבור) מגדיר את דרך הגשת תלונות לממונה כלהלן:

"תלונה שהוגשה בכתב או תלונה שהוגשה בעל פה ונרשמה מפי המתלונן תיחתם בידי המתלונן ויצוינו בה שם המתלונן ומענו, תיאור מפורט של העניין שעליו נסבה התלונה, לרבות המועד שבו אירע וכל פרט אחר הנוגע לעניין והמסייע לבירור יעיל של התלונה".

ניתן לשלוח את התלונה באחד מהאמצעים שלהלן:

 1. טופס להגשת תלונה לממונה על תלונות הציבור. למעבר לטופס לחצו כאן >
 2. פניות בנושא ביטוח מטופלות ע"י ע. גזבר דוא"ל [email protected]
 3. דוא"ל  [email protected]: (לתלונה יש לצרף את הטופס המודפס מלא וחתום).
 4. דואר: מועצה אזורית לב השרון, דואר תל מונד 4060000 (לתלונה יש לצרף את הטופס המודפס מלא וחתום).

חובת סודיות

הממונה על תלונות הציבור חייבת לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה אליה עקב עבודתה, לא לעשות בה שימוש ולא לגלותה לאחר, אלא לשם ביצוע תפקידיה לפי חוק או תפקידה כמבקרת המועצה, זולת אם הגילוי נדרש על פי כל דין.

לחץ כאן להורדת מצגת וועדים מקומיים

מדריך לוועדות הביקורת של הועדים המקומיים מועצה אזורית לב השרון