טלפון במוקד: 106 / 09-7960200, פקס: 09-7961219, דוא"ל mokdan@lev-hasharon.com
עצור / הפעל אנימציית תמונות הורד את האפליקציה שלנו
מועצה אזורית לב השרון
מועצה אזורית לב השרון
מועצה אזורית לב השרון
מועצה אזורית לב השרון
מועצה אזורית לב השרון
מועצה אזורית לב השרון
מועצה אזורית לב השרון
טלפון במוקד:
106 / 09-7960200
פקס:
09-7961219
דוא"ל
mokdan@lev-hasharon.com

רשות מקרקעי ישראל - החלטה 1308 - פטור מתשלום דמי היתר להקמת מרחב מוגן דירתי (ממ"ד) ומרחב מוגן

תאריך: 04/06/2015
תוכן:

רשות מקרקעי ישראל - החלטה  1308 - פטור מתשלום דמי היתר להקמת מרחב מוגן דירתי (ממ"ד) ומרחב מוגן קומתי (ממ"ק) – הוראת שעה  

 

בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל התש"ך 1960 החליטה מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה ביום   כ"ח בטבת תשע"ד ( 31 בדצמבר 2013) לתקן את החלטת מועצה מס' 1290 כלהלן:

 

1. רשות מקרקעי ישראל לא תגבה מחוכר דמי היתר בנסיבות שלהלן:

1.1 בגין בניית ממ"ד (מרחב מוגן דירתי) במבנים קיימים שייעודם מגורים, אשר אינם כוללים מקלט או ממ"ד,  ובלבד ששטח הממ"ד לא יעלה  20 מ"ר ברוטו (להלן – "ממ"ד פטור") או על גודל השטח שיקבע בהתאם להנחיות פיקוד העורף.

 

2. שטחם של ממ"ד פטור ו/או ממ"ק פטור לא יובא בחישוב שטח הבנייה המרבי הפטור מתשלום דמי היתר כאמור בהחלטת מועצה מס' 1245 או כל החלטה שתבוא במקומה.

1.2 בגין בניית ממ"ק (מרחב מוגן קומתי), כמשמעותו בתקנות התגוננות אזרחית (מפרטים לבניית מקלטים), התש"ן - 1990, בדיור מוגן בבנין רווי. (להלן- "ממ"ק פטור").

 

3. בניית ממ"ד ששטחו עולה על שטחו של ממ"ד פטור תחוייב בתשלום דמי היתר כשטח בנייה עיקרי, בגין השטח העולה  על שטחו של ממ"ד פטור.

 

4. בקשות להיתר בניית ממ"ד פטור לא תחייבנה קבלת אישור מרשות מקרקעי ישראל כתנאי להגשתן.
הרשות תודיע למוסדות התכנון על אי התנגדותה לבקשות להיתר שזה עניינן.

 

5.תוקף ההחלטה עד ליום 31.12.18.

 

6.החלטה זו מבטלת את החלטת מועצה 1290.