טלפון במוקד: 106 / 09-7960200, פקס: 09-7961219, דוא"ל mokdan@lev-hasharon.com
עצור / הפעל אנימציית תמונות הורד את האפליקציה שלנו
מועצה אזורית לב השרון
מועצה אזורית לב השרון
מועצה אזורית לב השרון
מועצה אזורית לב השרון
מועצה אזורית לב השרון
מועצה אזורית לב השרון
מועצה אזורית לב השרון
טלפון במוקד:
106 / 09-7960200
פקס:
09-7961219
דוא"ל
mokdan@lev-hasharon.com

הודעה על הצגת רשימות סיווג התושבים לעיון הציבור

תאריך: 04/07/2018
תוכן:

 

להורדת קובץ ההודעה בגרסת WORD לחץ כאן
 

הודעה על הצגת רשימות סיווג התושבים לעיון הציבור

לפי סעיף 90א(4) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958

 

בהתאם לסעיף 90א(4) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח - 1958 (להלן - הצו), הריני להודיע בזאת על הנחת רשימות סיווג התושבים של כלל היישובים במועצה האזורית לב - השרון  שיש בהם אגודה שיתופית להתיישבות חקלאית, לעיון הציבור.

 

רשימת התושבים של כל יישוב כוללת כל אדם שיום הולדתו ה-17 חל לא יאוחר מיום הבחירות והיה רשום הוא ומענו ביום 3.6.2018 במרשם האוכלוסין כתושב היישוב השיתופי, שנת לידתו ומספר זהותו במרשם האוכלוסין.

 

בהתאם לסמכות לפי סעיף 90א לצו, בחנה ועדת הבחירות של המועצה את רשימות התושבים, וקבעה לגבי כל תושב שנכלל ברשימות אם הוא חבר או אינו חבר באגודה השיתופית להתיישבות החקלאית של היישוב הרלוונטי. 

 

כל אדם רשאי לעיין ברשימות התושבים עד ליום 15.7.18 במקומות ובמועדים כלהלן:

 

רשימות התושבים של כלל היישובים שיש בהם אגודה שיתופית להתיישבות חקלאית במועצה יהיו פתוחים לעיון הציבור במשרדי המועצה  האזורית לב השרון

בימים א'-ה'  בשעות 08:00 עד 13:00 .

 

ובמשרדי הוועד המקומי של היישובים: בני דרור, גאולים, חרות, ינוב, כפר הס, כפר יעבץ, משמרת, נורדיה, ניצני עוז, עזריאל, עין ורד, פורת, צור משה, שער אפרים ותנובות  .

 

בהתאם לסעיף 90ב(א) לצו, כל אדם רשאי להגיש לוועדת הבחירות של המועצה ערר מנומק, בכתב, על יסוד אחת מן הטענות הבאות:

  1. שהוא או זולתו סומן ברשימה כחבר אגודה שיתופית להתיישבות חקלאית
  2. שהוא או זולתו לא סומן ברשימה כחבר אגודה שיתופית להתיישבות חקלאית

 

הערר יוגש בטופס "הגשת ערר" המצוי במקום הצגת הרשימות לעיון. 

 

ערר על החלטת ועדת הבחירות ניתן להגיש לא יאוחר מיום 15.7.2018 למשרדי ועדת הבחירות במשרדי המועצה.

 

במידה והערר מוגש נגד אדם אחר, יש להמציא לוועדת הבחירות שני עותקים מכתב הערר. 

 

הכרעה בעררים תינתן על ידי ועדת הבחירות לא יאוחר מיום 22.7.2018
 

בהתאם לסעיף 90א(4) לצו, להלן יפורטו הוראות סעיף 90ב לצו בעניין הגשת עררים ועתירות:

 

"90 (א) כל אדם רשאי, לא יאוחר מהיום ה-108 שלפני יום הבחירות, להגיש לוועדת הבחירות ערר מנומק, בכתב, על כך שהוא או זולתו נרשם, שלא כדין, ברשימה כחבר אגודה שיתופית או כמי שאינו חבר אגודה שיתופית.

(ב)  ועדת הבחירות תדון בעררים, ובלבד שחבר ועדת בחירות לא ידון בעררים הנוגעים לרשימה של היישוב שבו הוא מתגורר, תנהל פרוטוקול מישיבותיה ותכריע בהם לא יאוחר מהיום ה-101 שלפני יום הבחירות; לצורך קבלת הכרעה כאמור, רשאית הועדה לגבות עדויות ולעיין במסמכים כפי שייראה לה.

(ג)   סברה ועדת הבחירות כי ניתן לקבל ערר של אדם לגבי הרישום שלו בלי להיזקק לשמיעת טענותיו, תודיע לעורר שקיבלה את עררו; בכל מקרה אחר תזמין הוועדה את העורר לדיון בערר, ואם נגע הערר לזולת – תזמין גם אותו.

(ד)  הגיש אדם ערר הנוגע לאדם אחר, ימציא לוועדת הבחירות העתק נוסף מכתב הערר וועדת הבחירות תמציא העתק זה לאותו אדם, יחד עם ההזמנה לדיון.

(ה)  הזמנה לדיון כאמור בסעיפים קטנים (ג) ו-(ד), תימסר במסירה אישית או תישלח בדואר רשום עם אישור מסירה; כל בעל דין שהוזמן לדיון בערר, זכאי לטעון לפני ועדת הבחירות בעצמו או על ידי בא-כוחו.

(ו)   קיבלה ועדת הבחירות החלטה בערר שלא בפני בעל דין או בא-כוחו, תודיע את החלטתה בכתב לעורר, ואם נגע הערר לזולת – גם לו, לא יאוחר מהיום ה-97 שלפני יום הבחירות; לא מסרה ועדת הבחירות הודעה כאמור על החלטתה, רואים ערר זה כערר שהוחלט לדחותו וכאילו נמסרה לעורר הודעה על הדחיה ביום ה-97 שלפני יום הבחירות.

(ז)   מי שהגיש ערר, ואם הערר נגע לאחר – גם האחר, רשאי לעתור על החלטת ועדת הבחירות לפי סעיף קטן (ו), לבית משפט לעניינים מינהליים; על עתירה כאמור יחולו הוראות סעיף 8 לפקודה.

(ח)  ועדת הבחירות תתקן את הרשימה לפי ההכרעות בעררים ובעתירות לפי סעיף זה."

 

 

 

 

תאריך                                         יו"ר ועדת הבחירות של המועצה האזורית

4.7.2018                                                            איריס ענבי עו"ד ונוטריון