מתוקף סמכותי כמהנדס המועצה האזורית לב השרון והוועדה המקומית לתו"ב לב השרון, הריני לקבוע כי בהתאם לסעיף 2 לחוק עזר ללב השרון ( שטחים ציבוריים פתוחים ), התשע"ט,2019 השטח הציבורי (שצ"פ) אשר יוקם בחלק מחלקה 24 גוש 8130 ובחלק מחלקה 29 גוש 8690 הידוע גם בשמו מגרש 202 מיועד לשמש את כלל הנכסים המצויים במושב תנובות שבו מוקם השצ"פ..

 

 

אדר' אילן בר

מהנדס הרשות "לב השרון"