הודעה בדבר בקשות תמיכה לעמותות הפועלות בתחום המועצה האזורית לב השרון – לשנת 2016

מועצה אזורית לב השרון, מודיעה בזאת כי עמותות הפועלות בתחומה המוניציפאלי, בנושא ספורט, תיעוד אזורי במוזיאונים, מרכזי פעילות יום לקשישים ותיעוד היסטורי של המורשת המכאנית החקלאית רשאיות להגיש בקשה לתמיכה כספית בהתאם ל"נוהל לתמיכות במוסדות ציבור ע"י רשויות מקומיות", לפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 20064 מיום 23.8.06 ודרישות משלימות של המועצה.

 

רק עמותות העונות על תנאי הסף בתבחינים בתחום בו מתבקשת התמיכה רשאיות להגיש בקשה מתאימה לפי הנוהל הנ"ל. התמיכות תחולקנה בהתאם לתבחינים והסדרים, כפי שאושרו על ידי המועצה ובכפוף לאישור התקציב ולנוהל התמיכות הנ"ל.

 

מובהר בזאת כי המועצה תדון בבקשות לאור סדרי העדיפויות והקריטריונים של המועצה, בהתחשב במצבה הכספי וללא קשר לתמיכה שניתנה או שלא ניתנה בעבר, ובכפוף לאישור התקציב לרבות שיעור התמיכה.
הבקשות תיבחנה על ידי ועדת תמיכות והמלצותיה תובאנה לאישור המועצה.

 

את הטפסים להגשת הבקשה ניתן להוריד מאתר האינטרנט של המועצה, החל מיום 17/12/2015.     
בקשה לתמיכה חתומה ובצירוף כל המסמכים והפירוט כנדרש בנוהל התמיכות, ניתן להגיש לא יאוחר מ-30 יום ממועד פרסום זה.

 

בכבוד רב,
עמיר ריטוב
ראש המועצה האזורית לב השרון