בהתאם לתקנת הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה (תיקון) התשפ"ג 2022:

מליאת המועצה אישרה הנחה של 5% בתשלום הארנונה, למשרתי מילואים החל מתאריך 1.1.23 והנחה של  25% (עד 100 מ"ר לנכס מגורים) אשר מחזיק בו "מפקד מילואים פעיל " מיום 1.1.22
מפקדי מילואים כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח 32008 שמשרת בתפקיד פיקודי כהגדרתו בפקודות הצבא, וכן מתקיים בו אחד מאלה:

 מחזיק בתעודת מפקד מילואים פעיל תקפה שנתן לו צבא ההגנה לישראל.

 מחזיק באישור תקף שנתן לו צבא ההגנה לישראל על כך שהוא מפקד מילואים פעיל.

נמסרה הודעה על ידי צבא ההגנה לישראל לרשות המקומית על כך שהוא מפקד מילואים פעיל.

"פקודות הצבא" - כהגדרתן בחוק השיפוט הצבאי התשט"ו 41955

ניתן להגיש בקשה באמצעות טופס מקוון בקישור הבא: